CHIANGMAI : อำเภอฮอดชิงเผาป่า

20/01/2016 Hot CHIANGMAI : อำเภอฮอดชิงเผาป่า

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.59 อำเภอฮอดมีการชิงเผาป่า ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวกันไฟป่า โดยสถานีควบคุมไฟป่าดอยบ่อหลวง สบอ.16(เชียงใหม่),จนท.หน่วยฯ ชม.31(สบแม่แจ่ม),จนท.อุทยานแห่งชาติ "ออบหลวง", เจ้าหน้าที่ทหาร , จนท.เทศบาลท่าข้าม , กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและราษฏรบ้านแม่ลอง เขตอำเภอฮอด ได้ร่วมกันจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) บริเวณอุทยานแห่งชาติออบหลวง บ้านแม่ลอง  หมู่ 1 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  การชิงเผาป่าเป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมไฟป่า และปัญหาหมอกควันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในหน้าแล้งนี้


เกร็ดความรู้เรื่องการชิงเผาป่า
ที่มา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช http://www.dnp.go.th/forestfire/FIRESCIENCE/lesson%204/lesson4_3.htm


การชิงเผา เป็นวิธีการหนึ่งของการเผาตามกำหนด (Prescribe Burning) เป็นการใช้ประโยชน์จากไฟเพื่อการจัดการป่าไม้ การชิงเผามีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่าลง ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดโอกาสในการเกิดไฟป่า หรือถ้าเกิดไฟป่าขึ้น ความรุนแรงและอันตรายของไฟนั้น (Fire Hazard) จะมีน้อยลง สามารถควบคุมไฟได้ง่ายและปลอดภัย


ในทวีปออสเตรเลีย ใช้การชิงเผาเป็นกิจกรรมหลักของงานควบคุมไฟป่า โดยชิงเผาเพื่อควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงในป่าให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขนาดใหญ่ที่จะสร้างความเสียหายมากและยากต่อการควบคุม ความรู้และเทคนิคในการชิงเผาในออสเตรเลียจึงมีความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง โดยได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวางแผนและควบคุมการชิงเผา และมีการจัดการเพื่อลดปัญหาอันเกิดจากควันไฟ (Smoke Management)


ในประเทศอเมริกา การจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผามีบทบาทในการจัดการไฟป่ามากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการเกิดไฟป่าครั้งร้ายแรงในอุทยานแห่งชาติเยลโล่ สโตน ในปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ.1988) โดยสาเหตุสำคัญเนื่องจากมีการสะสมของเชื้อเพลิงในปริมาณมหาศาลในเขตอุทยานแห่งชาติแห่งนี้


สำหรับประเทศไทย มีการชิงเผาเพื่อป้องกันไฟในสวนป่ามาเป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่ต้นไม้ยังมีขนาดเล็ก ซึ่งจะมีเชื้อเพลิงจำพวกวัชพืชต่างๆ ขึ้นอยู่ในปริมาณมาก สำหรับในป่าธรรมชาติ หลังจากที่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าทั่วประเทศ ทำให้ในหลายพื้นที่มีการสะสมของเชื้อเพลิงในปริมาณมาก และในปีใดที่เกิดไฟไหม้ขึ้นในพื้นที่นั้น ไฟจะมีความรุนแรงมาก จนยากต่อการควบคุมและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อพนักงานดับไฟป่า ดังนั้น การชิงเผาจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการควบคุมไฟในป่าธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน


Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น