Banking SECTOR หุ้นหมวดธนาคาร แนวโน้มราคาแกร่ง

01/02/2016 SET Banking SECTOR EMA200 JAN 2016 หุ้นหมวดธนาคารราคาแกร่ง

Surasak Popwandee 31/01/2016

สภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นไทย 3 ปีล่าสุด หุ้นที่มีแนวโน้มราคาแข็งแกร่ง โดยเทียบราคาปิดกับราคาเฉลี่ย 200 วัน EMA200  ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยสำหรับการลงทุนประมาณ 1 ปี ที่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงให้ความเชื่อมั่นซื้อขายในราคาที่สูงกว่าราคาเฉลี่ย 200 วันหรือค่าเฉลี่ยราคาในรอบ 1 ปี

หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials) กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ เช่นธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัย เป็นต้น

หมวดธุรกิจ Banking (ธนาคาร) ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจธนาคารตาม พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจการในลักษณะเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ

สำหรับหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials) หมวดธุรกิจ Banking (ธนาคาร) ที่นักลงทุนซื้อขายกันที่ราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ย 200 วัน ในเดือนมกราคม 2559 จำนวน 4 บริษัท จากทั้งหมด 11 บริษัท ได้แก่

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้า 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้ารายย่อย โดยมีกลุ่ม ไอเอ็นจี สถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลัง


TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
เป็น Holding company โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตที่ประกอบธุรกิจทางการเงินครบวงจร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 1) กลุ่มธุรกิจการเงิน ประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจลีสซิ่ง และ 2) ธุรกิจสนับสนุน ประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจกฎหมายและประเมินราคา ธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรมTISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เป็น Holding company ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน


KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน โดยธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดำเนินการภายใต้ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุน ดำเนินการภายใต้บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัดสำหรับหุ้นอีก 7 ตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials) หมวดธุรกิจ Banking (ธนาคาร) ที่ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 200 วันได้แก่SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกประเภท เช่น รับฝากเงิน โอนเงิน ให้กู้ยืมประเภทต่างๆ บริการด้านปริวรรตเงินตรา Bancassurance บริการด้านการค้าต่างประเทศ Cash Management รวมถึงบริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล บริการด้านบัตรเครดิตและการรับฝากทรัพย์สิน


KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทยประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ จำนวน 1,124 สาขา ให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารและประชาชนทั่วไปผ่านเครื่อง ATM ทั่วประเทศ จำนวน 9,853 เครื่อง และเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ จำนวน 2,775 เครื่อง นอกจากนี้ ธนาคารยังมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศ โดยมีธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียน 1 แห่ง สาขา 5 แห่ง สาขาย่อย 1 แห่ง และสำนักงานผู้แทน 8 แห่ง มีศูนย์กลางการดำเนินงานและให้บริการที่สำนักงานใหญ่


BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ SME ตลอดจนฐานลูกค้าบุคคล โดยมีสาขาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก

KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และในบางภูมิภาคหลักของโลก

BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนลเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก โดยธนาคารให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล รวมทั้งให้บริการทางการเงินผ่านบริษัทในเครือ และบริษัทร่วม เช่น บัตรเครดิต ประกันวินาศภัย สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เป็นต้น

CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย

LHBANK บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็น Holding company ซึ่งถือหุ้น 99.99% ในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ 99.79% ในบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ที่มาของข้อมูล

http://www.settrade.com

http://www.set.or.th/set/factsheet.do?

ข้อมูลจากโปรแกรม Streamming www.settrade.com

ณ 31/1/59 : 08.30
Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น