ChatTrakan อำเภอชาติตระการมอบพันธุ์ไก่ไข่ให้ราษฎร

28/01/2016 ChatTrakan อำเภอชาติตระการมอบพันธุ์ไก่ไข่ให้ราษฎร
เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๙ น.ส.กรองแก้ว แสงภูริภัทร์ ปลัดฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอชาติตระการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารช่างที่ ๓ ได้ติดตามโครงการตามมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ในการส่งมอบไก่พันธุ์ไข่ และอาหารสำหรับเลี้ยงไก่ ณ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำปอ ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
การดำเนินโครงการนี้เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โดยทำการส่งเสริมให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน ครอบครัวละ ๑๔ ตัว อาหารขนาดถุงละ ๓๐ กก. จำนวนครอบครัวละ ๒ กระสอบ จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๑ ครอบครัว  ใช้งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  คาดว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และมีแหล่งอาหารโปรตีน ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินโครงการ และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป
Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น