UTHAITHANI โครงการเก็บวัชพืชและกำจัดผักตบชะวา อ่างเก็บน้ำเขาแหลม

เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๔ ได้จัดโครงการเก็บวัชพืชและกำจัดผักตบชะวา ณ อ่างเก็บน้ำเขาแหลม ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จว.อ.น. เพื่อกำจัดวัชพืชและผักตบชะวา

วัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องการเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาแหลม แก้ปัญหาภัยแล้งของประชาชน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๕ สำนักพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยดำเนินการหลัก และมีส่วนราชการในพื้นที่ ราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง ให้การสนับสนุน

ทั้งนี้ผักตบชวาที่กำจัดแล้วจะมีการนำไปใช้ประโยชน์ เช่นการทำปุ๋ยหมัก แล้วกลับมาแจกจ่ายให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น