WatBot PHITSANULOK พิธีมอบถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดหนองกระบาก

หลาย ๆ พื้นที่ในภาคเหนือประสบปัญหาภัยแล้ง แม้จะมีฝนตกลงมาบ้างเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่ก็เป็นเพียงปริมาณเล็กน้อย และตกใต้เขื่อนทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร บางพื้นที่ไม่สามารถทำนาปรังได้ รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย และรณรงค์มาตรการประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดีการเตรียมแหล่งกักเก็บน้ำจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว รัฐบาลได้ให้มีนโยบายจ้างงานเร่งด่วน ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้ ชดเชยที่ไม่มีน้ำในการทำการเกษตร เช่นการขุดลอกลำคลอง หนองน้ำ ขุดบ่อน้ำ และสร้างถังกักเก็บน้ำ ราษฎรมีรายได้จากค่าแรง และมีระบบสาธารณูปโภคไว้ใช้ด้วย ได้ประโยชน์หลายทาง
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดหนองกระบาก ตำบลคันโซ้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวอย่างหนึ่ง ภายใต้โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ในการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค/บริโภค อย่างเป็นระบบซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๕๙ เวลาประมาณ ๑๐๐๐ พ.ท.วันปิย แก้วเกษ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๔ ได้เป็นผู้แทนมอบถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้กับ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง โดยมี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอวัดโบสถ์, รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง, ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง, กำนัน, คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกระบาก, ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน บ้านหนองกระบาก ร่วมพิธี ณ วัดหนองกระบาก หมู่ ๕ ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๖๐ คน

Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น