PHITSANULOK คณะอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกร่วมกำจัดผักตบชวา

27/01/2016 WatBot PHITSANULOK คณะอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกร่วมกำจัดผักตบชวา

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๕๙ คณะอาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารสื่อสารที่ ๔ , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ ต.ท้อแท้, เจ้าหน้าที่ อส. อำเภอวัดโบสถ์และ ชาวบ้านท่ากระดุน หมู่ ๘ ต.ท้อแท้ ดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำลำคลอง ตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้น้ำฤดูแล้ง เพื่ออุปโภค บริโภค และในห้วงฤดูฝนเพื่อป้องกันไม่ให้ลำคลอง ,ประตูน้ำ ,ท่อลอดที่มีการอุดตัน ให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก จ่านิว, นิธิ เอียวศรีวงศ์, 

โดยได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาบริเวณแม่น้ำแควน้อย หลังโรงเรียนท่ากระดุน หมู่ ๘ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล. ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการพัฒนาชุมชน เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการหวงแหนแผ่นดิน จ่านิว, นิธิ เอียวศรีวงศ์, 


จ่านิว, นิธิ เอียวศรีวงศ์, 
จ่านิว, นิธิ เอียวศรีวงศ์, 


ขอชื่นชมนักศึกษา และคณะอาจารย์ที่ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาโดยทั่วไป โดยเฉพาะนักกิจกรรมการเมืองในเครื่องแบบนักศึกษา จ่านิว, นิธิ เอียวศรีวงศ์, 

Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น