บุรีรัมย์ ไม่ได้มีแค่ฟุตบอล และสนามแข่งรถ,BRR น้ำตาลบุรีรัมย์


BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)


BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทอื่นในธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และธุรกิจพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจปุ๋ย และธุรกิจสนับสนุน คือ การวิจัยและพัฒนา


 ชื่อย่อBRRบริษัทบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 ตลาดSETอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเว็บไซต์http://www.buriramsugar.com
ที่อยู่ 237 หมู่ที่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์ 0-4465-9020-3 โทรสาร “0-4465-9020-3 ต่อ 103,131,152″
บริษัทดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100 จำนวน 5 บริษัทที่มีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่
1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย โดยมีบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เป็นบริษัทแกน
2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โดยบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ โดยบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด และ
4) ธุรกิจสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา โดยบริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด
มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด 338,380,000 หุ้น ประมาณร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ณ 3 พ.ย. 57)
งบการเงิน ณ 30 ก.ย.57
มีสินทรัพย์รวม 4,658.94 ล้านบาท (เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 1,633.49 ล้านบาท ที่เหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,793.86 ล้านบาท)
หนี้สินรวม 3,874.13 ล้านบาท (หนี้หมุนเวียน 3,247.45 ล้านบาท หนี้ไม่หมุนเวียน 626.68 ล้านบาท)
มีกำไรสะสม 265.93 ล้านบาท
เหลือเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 784.59 ล้านบาท
งบกระแสเงินสด (ลบ.)
9M/2557
(01/01/57 -30/09/57) 2556
12M/2556
(01/01/56 -31/12/56)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน418.14177.40
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน-1,086.90-740.03
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน714.12530.42
เงินสดสุทธิ45.36-32.21
ดูจากงบกระแสเงินสดแล้วจะเห็นว่าบริษัทมีเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นกว่าสองเท่าตัว มีการนำเงินไปลงทุนอย่างต่อเนื่องในปี 740.03 ล้านบาท@12M56 และเพิ่มขึ้นเป็น 1,086.90 ล้านบาท @9M57 โดยเงินที่ได้มาจากเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานและการจัดหาเงิน อาจจะเป็นการกู้ยืมหรือจากการระดมทุน (ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ) ซึ่งต้องไปดูว่าเงินที่จัดหามานั้นมีภาระดอกเบี้ยหรือเปล่า
BRR มีนโยบายในการปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการจ่ายเงินปันผลเลยนะครับ

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยงกรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน เรา เพียงให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับ


แหล่งข้อมูลอ้างอิงและศึกษาเพิ่มเติม
Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น