จังหวัดลำพูนจัดประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๘, ๑๔๐๐ จังหวัดลำพูนได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง จว.ล.พ. ปี ๕๘/๕๙ ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๒ ก.ย.๕๘ และสำนักงบประมาณ เขตที่ ๑๕ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนบรรเทาภัยแล้ง ปี ๕๘/๕๙ ของ จังหวัดลำพูน โดยมีส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมประชุมเช่นประธานหอการค้า จังหวัดลำพูน, คลังจังหวัดลำพูน, เกษตร จังหวัดลำพูน, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา, กองพลทหารราบที่ ๗ และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จังหวัดลำพูน โดยมี นายณรงค์ อ่อนสอาด ผวจ.ล.พ. เป็นประธานที่ประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๖๐ คน


Share on Google Plus

About Surasak Popwandee

แสดงความคิดเห็น